2017 TEA Con Pics – Otola Photo

Special thanks to Ben in LA (Otola Photo) for these photos!